Livonia Print has taken part in the realization of the ESF project

Ltd. «Livonia Print» has taken part in the realization of the ESF project «Participation of students from professional educational establishments at the work environment based learning and learning praxis at the companies» (No. 8.5.1.0/16/I/001).

Realization time of the project: 27th of January 2017 until 31st of August 2023.

Aim of the project is to increase the number of qualified students of the educational establishments after their participation at the work environment based learning or practical learning conducted by the employer and learning praxis.

Target group of the project is students of the educational establishments, who are learning at the professional secondary educational programmes and vocational education programmes.  

Expenses of the project are covered 85% by the ESF (European Social Fund), 15% by the funding from the state budget of Latvia. 

SIA «Livonia Print» iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27. janvāris līdz 2023. gada 31. augusts.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda),  15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

Return to archive